Bank hasabyny nädip açmaly

1
clock 3 sagat
Amal
2
clock 30 minut
Anketany
dolduryň
3
clock 3 sagat
3 sany amatly
banky saýlaň
4
clock 7+ gün
Bankyň
AML/KYC
5
clock 2 gün
Bank hasaby we
serişdeleri goýmak

Şweýsariýada bank hasaby açmagyň artykmaçlyklary

+Şweýsariýa bank hasaplarynyň esasy artykmaçlyklary, maliýe töwekgelçiliginiň pes derejesi we şahsy durmuşyň ýokary derejesi.

+Şweýsariýanyň kanunlary, bankyň has agyr jenaýat işi güman edilýän ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, goýumçynyň rugsady bolmazdan hasaby (hatda barlygy) bilen baglanyşykly islendik maglumatlary açmagynyň öňüni alýar.

+Şweýsariýanyň syýasy taýdan durnukly we taryhy taýdan bitarap bolmagy ony hususy banklar, maşgala ofisleri, gaznalar we beýleki maliýe gurluşlary üçin amatly ýere öwürýär.

+Şweýsariýanyň bank ulgamy dünýäde iň ygtybarly. Bank ulgamynyň çökmegi bilen baglanyşykly bolup bilmedik ýagdaýynda, eýeleriň serişdeleri Şweýsariýa Bankçylar Assosiasiýasynyň goýumçylary şertnamasy bilen doly goldanýar.

Şweýsariýada korporatiw bank hasaby nädip açmaly

Şweýsariýada korporatiw bank hasaby açmak üçin Şweýsariýa bankyna berilmeli resminamalaryň belli bir sanawy bar:

+ Işewürlik maglumatlary we habarlaşýan adam.

+ Kompaniýa barada maglumat.

+ Hasabyň görnüşi, hyzmatlary we ony ulanmak niýetleri barada maglumat.

+ Mümkin bolan pul serişdeleri barada maglumat.

Muny bilmek möhümdir

Şeýle hem, bankyň maliýe ýagdaýyny kesgitlemek üçin bankyň iş meýilnamasyny ýa-da bolup biljek ösüş we ösüş meýilnamalary bilen baglanyşykly käbir maglumatlary soramagy mümkin.

Her bankyň öz düzgünleri, resminamalar talaplary we amaly proseduralary bar, ýöne biz size iş talaplaryňyza laýyk gelýän banky saýlamaga we prosedurany mümkin boldugyça çalt we aňsatlaşdyrmaga kömek ederis.

Iş amallaryňyz üçin dogry banky saýlamaga we anketa tabşyrmaga kömek etmek isleýäris. Biziň maksadymyz, üstünlikleriňizi goldamak we korporatiw bank hasabyňyzy gysga wagtda edinmek. Switzerlandöne bilýäris, Şweýsariýada girdeji almaýanlar üçin bank hasaby açmak gaty kyn bolup biler. Şeýlelik bilen, saýlanan 3 bank tarapyndan ýüztutma ret edilen halatynda 70% yzyna gaýtarylmagyny kepillendirýäris.

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.