Şweýsariýa işiňiz üçin täze
jaý bolup biler.

Şweýsariýanyň abraýy öz-özüni görkezýär. Şweýsariýa diňe bir adaty maliýe merkezi bolman, ýurtlaryň biri finteх kompaniýalara, innowasiýalara we başlangyçlara goldaw berýän merkezdir. Maýa goýujylar, fondlar we maşgala ofisleri Şweýsariýany çeýe salgyt syýasaty bolan güýçli maliýe ulgamlary hökmünde saýlaýarlar.

Eger-de pikiriňiz bar bolsa, ony durmuşa geçirmekde size kömek ederis. Şweýsariýada öz işiňizi döretmek tejribeli maslahatçy bilen has aňsat bolar. Käbir ýagdaýlarda özüňiziň gelmegiňiz hökmany däl.

LLC (GMbH) we OJSC (AG) Gazna Işewürligiň we işgärleriň Işewürleriň we işgärleriň Şweýsariýa göçürilmegi
Korporatiw bank hasaby Şahsy bank hasaby Sanly maliýe Kripto üçin amatly maliýe gurluşlary
Töwekgelçilige gözegçilik we baha bermek Maliýe işgärir Müşderiniň esasy işini (profilini) dolandyrma Maliýe araçylary üçin ygtyýarnama
Halkara salgyt çözgütleri Hukuk goldawy Hasap goldawy Ylalaşygy barlamak

Bukjalar

 
Esasy
Başlangyç
Premium
 
Esasy
Başlangyç
Premium
Kompaniýanyň adyny we maksadyny kesgitlemek
+
+
+
Hasaba alyş resminamalaryny taýýarlamak
+
+
+
Ygtyýarly maýa goýumy
+
+
+
Şweýsariýadaky biznes iş meýilnamasy
+
+
+
Poçta ibermek (1 ýylyň içinde)
-
+
+
notarial ýygym
-
+
+
Ýaşaýan ýeriniň 1 ýyllyk salgysy
-
+
+
goşulan baha üçin salgydy hasaba almak (salgyt salynmagy)
-
-
+
Işgärleri hasaba almak
-
-
+
Ýlyllyk salgyt beýannamasyny taýýarlamak
-
-
+
Täjirçilik hasaba alyş tölegi
-
-
+
Işgärler şertnamasy
-
-
+
Satyn almak
-
-
+
 

Goşmaça

Nominal direktory
5000 CHF/year
Add to order
Nominal paýdarlar ýylda
1500 CHF/year
Add to order
Maliýe işgäri (AML) ýylda
9000 CHF/year
Add to order
Sagatda
170 CHF/hour
Add to order
Resmi ofis salgysy aýda
400 CHF/month
Add to order
bank hasaby açmaga kömek
5000 CHF
Add to order
Goşmaça hyzmatlar bukjalara goşulmaýar.Olary sargyt wagtynda goşup bilersiňiz.
Total: 750 CHF
750
Basic
By filling out this form you accept our privacy policy.
Additionally

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.