Salgyt we hukuk goldawy

 • Halkara kompaniýalar üçin salgyt çözgütleri
 • Hukuk goldawy
 • Buhgalter goldawy
 • Laýyklyk barlagy

Şweýsariýa we halkara hukugy boýunça salgyt maslahaty

Hukuk maslahaty we notarius hyzmatlary.

 • Şweýsariýa kanunçylygyna laýyklykda kompaniýalary we serişdeleri hasaba almak.
 • Esaslandyryjy resminamalary taýýarlamak.
 • Şweýsariýa kanunçylygyna görä kompaniýalary üýtgedip gurmak üçin hukuk resminamalaryny taýýarlamak, birleşdirmek, aktiwler bilen amallar geçirmek, bölmek we ş.m.
 • Esasy maýa goýumynyň göwrümini üýtgetmek üçin hukuk resminamalaryny taýýarlamak.
 • Kompaniýany ýatyrmak üçin kanuny resminamalary taýýarlamak, şol sanda resminamalaryň kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanmagy.
 • General Assambleýanyň ýyllyk Mejlisleriniň we direktorlar geňeşiniň teswirnamalaryny notarial tassyklanmagy.
 • Gollaryň notarial kepillendirilmegi.

Goşmaça hukuk hyzmatlary

 • Söwda, telekeçilik we şertnama kanunçylygy boýunça hukuk maslahaty.
 • Müşderiniň resmi wekiliniň wezipelerini islendik hukuk meseleleri boýunça ýerine ýetirmek.

Hasapçylyk, salgyt, aýlyk haklary we beýleki maslahat hyzmatlary

 • Şweýsariýa kompaniýalary we Şweýsariýanyň halkara aýrybaşgalaşan kärhanalary üçin maliýe hasabaty.
 • Debitor we kreditor bergileriň hasaby
 • Töleg we işgärler hyzmatlary
 • Müşderiniň adyndan hasap-faktura we aýlyk tölemek
 • Maliýe meýilnamalaşdyryş we býudjet hyzmatlary
 • Salgyt salynmagy we goşulan baha üçin salgyt boýunça maslahat
 • Şweýsariýanyň wekiliniň goşulan baha üçin salgyt boýunça wezipesini ýerine ýetirmek
 • Daşarky maliýe direktorynyň ýa-da maliýe dolandyryjynyň wezipelerini ýerine ýetirmek
 • Daşarky maliýe geňeşçisi hökmünde çykyş etme
 • Kiçi we orta göwrümli Şweýsariýa kompaniýalary üçin audit
 • Maliýe we strategiki maslahat beriş

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.