Dawosdaky EmTech

AG Dawos hepdesine işjeň gatnaşýar: kompaniýalar üçin biznesi ösdürmeginden strategiýasyndan konferensiýalary gurmaklyga, çärelere we hususy ýapyk oturyşmalara çenli. Haçan-da hepdede iş gereginden artyk bolsa anyk hereket meýilnamasynyň we ýerli goldawyň bolmagy gaty möhümdir. Dawos hepdeliginde QL strategiýasy korporasiýalara we ýokary derejeli ýolbaşçylara şahsy we korporatiw maksatlary üpjün etmäge, geljek ýyl üçin geleşikleriň netijesini gazanmaga kömek edýär.

Quantum Leap Strategy AG Dawosda her ýyl EmTech maýa goýum konferensiýasyny geçirýär. Bu çäre "WEF Dawos hepdeliginde TOP 5 çäreler ýaly öňdebaryjy hünärmenler tarapyndan maslahat berilýär.

Maýadarlar we iň täze tehnologiýalar bilen gyzyklanýan ussat maýa goýujylar we söwdagärler üçin platforma bolup durýar.   Uzak möhletli strategiki hyzmatdaşlyga girmek, täze taslama başlamak we marka habardarlygyny ýokarlandyrmak barada habar bermek üçin dünýäniň dürli künjeklerinden telekeçiler we maýadarlar Dawosa gelýärler.

Dawos konferensiýasy maýadarlar, PE we VC gaznalary, korporatiw VC, girdeji gaznalary, ussat söwdagärler, maşgala ofisleri, HNWI, wekiller we žurnalistsurnalistler bir ýerde duşuşmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

Ýanwar aýy Dawosda gyzgalaňly möwsüm bolup, 19-njy ýanwardan 27-nji ýanwar aralygynda konferensiýada her hepdede ýüzlerçe çäreler geçirilýär. Bu hepdeden has köp peýdalanmak üçin Size meýilnamaňyzy düzmäge, sansyz köp konferensiýalardan, seminarlardan we oturylyşyklardan baş alyp çykmaga kömek ederis.

Dawosa syýahatyňyzyň esasy maksadynyň nämedigini bize habar beriň, biz Size hyzmatdaşlarymyzyň üýtgeşik çärelerine çakylyk berip, iň amatly programma taýýarlarys.

Şereketiňiziň markaly wakasy

  • omöriteleşdirilen BizDev
  • Hyzmatlary goldamak
  • EmTech maýa goýum ýygnagy
  • EmTech we Maliýe konferensiýasy (2021)
emtech in davos
emtech in davos
emtech in davos
emtech in davos
investment meeting

Dawosda geçirilen EmTech maýa goýum ýygnagy 2020 pudak ýolbaşçylaryny bir ýere jemledi. Üç günüň dowamynda oňa gatnaşyjylar jemi 400 milliard dollardan gowrak maýa goýujy gaznasy bolan öňdebaryjy maýadarlaryň gatnaşmagyndaky tehnologiýa we täzelikler dünýäniň doly çümdüler.

Dawosda geçirilen EmTech 2020 maýa goýum konferensiýasy çekişmeler we aýratyn çykyşlar bilen öňdebaryjy tehnologiýalara maýa goýumyň täsirini ýene bir gezek görkezýär.

EmTech maýa goýum ýygnagy işewür liderleri, maýadarlary, gaznalary birleşdirýär PE & VC, korporatiw wençura gaznalary, girdeji gaznalary, hünärmen söwdagärler, maşgala ofisleri, döwlet işgärleri we žurnalistsurnalistler.   
400 milliard $
gowrak  
20-den gowrak
EmTech
kompaniýasy 
300-den
gowrak

EmTech we maliýe konferensiýasy (2021)

Geljek şu ýerde, iň täze tehnologiýanyň ösüşi hiç wagt beýle progressiw bolmandy. Çalt depginde ösýän dünýäde üstünlik gazanmak üçin adamlar, kompaniýalar we hökümetler geljekki tehnologiki tendensiýalara we häzirki işewür innowasiýa proseslerine we gündelik durmuşyna goşulmalydyrlar.

EmTech we maliýe konferensiýasy iň görnükli we geljekki ösüşi ara alyp maslahatlaşmak, progressiw taslamalary, başlangyçlary we aňlary, gymmatly tejribe paýlaşmak üçin bir ýere jemleýär.

Şweýsariýada dünýäniň maliýe we innowasiýalaryň merkezinde ýerleşmek bilen,  bu bize maýa elýeterliliginiň özboluşly kombinasiýasyny we döwlet goldawyndaky iň täze tehnologiýalary ulanmaga mümkinçilik berýär.

7 şäher
Has giňişleýin maglumat - habar býulletenine ýazylyň

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.