Kwant Leap Strategy AG bu maliýe we strategiki dolandyryş ugurdaky Şweýsariýanyň maslahat beriş korporasiýasydyr. Kompaniýalaryň ýerleşişini we medeniýetara işewür hyzmatdaşlyga we tanyşdyryşa akademiki çemeleşmäni ulanma arkaly täze bazarlara çykmak biziň üns merkezimizde bolup durýar. Şweýsariýanyň kanunlaryna laýyklykda öz-özüni dolandyrýan gurama hökmünde hasaba alynan Quantum Leap Strategy AG maýa goýujylary goramak, pul serişdeleriniň çeşmeleriniň gelip çykyşyny barlamak, olaryň gizlin alynmagyna garşy göreşmek üçin hemme zerur ädimleri ädýär. Şweýsariýada ştab-kwartirasy bolmak bilen QL strategiýasy bütin dünýäde işleýär.  Kwant Leap Strategy AG Dawosda her ýylda EmTech maýa goýum konferensiýasyny geçirýär. Bu çäre öňdebaryjy pudak hünärmenleri tarapyndan "WEF Dawos hepdeliginde TOP-5 wakalar" hökmünde maslahat berildi.

Dolandyryş maglumatlary:

Kwant Leap Strategy AG

SRO ygtyýarlandyrylan, SRO-TREUHAND SUISSE 
tarapyndan gözegçilik edilýär, Bern

Hasaba alyş: CHE-105.375.399

Salgysy: Geverbestrasse 7, 6330
Ham, Şweýsariýa

Web-saýt: QLStrategy.ch

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Dolandyryş:

Alena Yudina – dolandyryjy direktory

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

El telefony: +41 79 269 53 60

Ýerleşýän ýeri: Sýurih, Şweýsariýa

Kompaniýanyň bank
maglumatlary:

Bankyň ady: Post Maliýe

Hasap-Nr.: 15-149265-6 

IBAN: CH73 0900 0000 1514 9265 6

BIX: POFICHBEXXX

Administrative Information:

Quantum Leap Strategy AG

SRO Licensed, monitored by
SRO-TREUHAND SUISSE, Bern

Registration: CHE-105.375.399

Address: Gewerbestrasse 7, 6330,
Cham, Switzerland

Website: QLStrategy.ch

E-mail: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

Telekeçilik ruhy, netijelere gönükdirilen, çeýe we işjeň
Müşderiniň maksatlary, ýokary başlangyç we oňyn pikirlenmek bilen anyk kesgitlemek
Taslamanyň üstünlikli bolmagy üçin bütin dünýäde gezelenç etmek
Bilelikdäki ruh, dawa çözmek çemeleşmesi
Arkaýyn taslamany dolandyrmak tejribeli hünärmenler

Кomanda

Alena Yudina
Alýona Ýudina
Dolandyryjy Direktor

Alýona strategiki hyzmatdaşlygy guramakda, täze bazarlara girmek we söwda markalary anyklamakda ýöriteleşýär.  Döwletet we täjirçilik gurluşlarda, ýokary derejeli on bäş ýyl tejribesi bolan Alýona halkara konferensiýalary, ýa-da sebit haýyr-sahawat çärelerini guramaklyga elmydama paralel gatnaşýar. Medeniýetara hyzmatdaşlygyň meselelerine ylmy gözlegçilik edilmeginiň dowamynda çykarylan netijeler häzirki zamanda täze bazarlarda işewürligi ösdürmeklige kömek edýär. Tehnologiýa kompaniýalaryň we maýa goýum gaznalarynyň ösmegi we täze gözýetimleriň açylmagy üçin edilýän taglymatlara ВEF Dawos 2020 hepdeliginiň döwründe“Iň gowy 5 çäräniň biri hökmünde EmTech Investment maýa goýum konferensiýasynyň döredilmegine sebäp boldy.

Halkara gatnaşyklary boýunça hünärmen. Kepillendirilen iş analitigi. CFA dalaşgäri (2020-nji ýylyň dekabry).

"Medeniýetara işewürlik hyzmatdaşlygy mowzugy boýunça dissertasiýa ýazmak".

"Zehinler ýurdy" haýyr-sahawat gaznasynyň müdiri.

E-poçta:Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

WhatsApp: +41 79 2695360

Telegram: @aljona_yudina

WeChat: Aljona_Yudina

Oxana Herzog
Oksana Hertsog
Operasion Direktor

Oksana halkara kompaniýalar bilen strategik maslahatlaşyp, taslamany işläp düzmekde we dolandyrmakda 10 ýyldan gowrak tejribe toplady,  özüniň okgunlygy bilen toparyň kämilligini baýlaşdyrýar, strategiki taýdan işewürligiň ösmek mümkinçiliklerini durmuşa geçirýär. Oksana özüniň ukybyny we başarnyklaryny Şweýsariýadaky PUMA AG EMEA ýaly kompaniýalarda ösdürdi  we PUMA uniwersitetinde, Gerzoganauraş, Germaniýa aragatnaşyk we kouçing boýunça ygtyýarlandyrylan  tälimçisidir. Onuň maşyngurluşyk senagaty, önümçilik, hil gözegçiligi we önümçilik pudagyny dolandyrmak ýaly metrologiýa ugrundaky işinden alan güýçli taraplary bar. Oksana taslamany dolandyrmak boýunça hünärmen,  Sýurihdäki KV Biznes Mekdebi tarapyndan tassyklanan, Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti "Halkara ykdysadyýet" hünäri  magistr derejesi bar.

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

WhatsApp: +41 76 458 51 94

Natalia Pogonchenko
Natalýa Pogonçenko,
Işewürligi ösdürmek

Natalýa ýokary tehnologiýalary ugurda işewürligi ösdürmek boýunça hünärmen. Birnäçe ýyllyň dowamynda Dawosdaky geçirilen EmTech maýa goýum forumynyň ýygnaklarynda tehnologiki taslamalara ýolbaşçylyk etdi, maliýe bazarynyň gözleglerini, iş modeliniň derňewini, marketing strategiýasynyň we täze bazarlara täze önümleri çykarmak strategiýasyny işläp düzmekligi geçirdi. Ol öň nebit-gaz kompaniýasynda biznes analitigi we blockchain taslama geňeşçisi bolup işledi. 

Sýurih uniwersitetinde we Wena Ykdysadyýet we işewürlik Uniwersitetinde korporatiw maliýe we strategiki dolandyrmany öwrendi.

E-poçta: Bu email salgysy spamlardan goranýar. Görmek üçin JavaScript Administrator tarapynyň doly işleýişi üçin hökman işletmeli bolarsyňyz.

WhatsApp: +41795949002

Telegram: @amay_nataly

WeChat: Amay_Nataly

Baş edara we hyzmatdaşlar

Switzerland Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen
Bahrain
Office No:33, Bldg.114, Road 383, Government Avenue, Manama
India
B501 Krishna Complex, Opposite Devashish Business Park, Bodakdev, Ahmedabad, 380054
Russia
Moscow, Petrovsky Boulevard, 15/1, of.15, 127051
Moscow, Russia Consectetur adipiscing elit. Ullam quis sed ut risus, id consectetur adipiscing elit. Nullam quis sed ut risus, id.

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.