Näme üçin Şweýsariýa?

Biziň maksadymyz, işiňizi Şweýsariýa göçürmek mümkin boldugyça ýönekeý we täsirli etmek. Siz öz işiňize ünsi jemläp bilersiňiz, biz resmi taýdan alada ederis..

Şweýsariýa baýlygy bilen giňden tanalýar we salgyt jenneti hasaplanýar. Bu geň däl: köp maýa goýum fondlary, hususy maýadarlar we maşgala ofisleri öz çeşmelerini dürli görnüşli gozgalmaýan emläkden wençura maýa goýumlaryna çenli hususy serişdelere bölýärler. Eger-de  maýa goýum baglylykda deňeşdirilip öwrenilen hem-de düşnüksiz bolsa, onda ösýan tehnologiýa goýulan maýa goýumlary köp fondlar üçin gyzgalaňly jedel bolup durýar. Şeýle-de bolsa maýa goýujylary goraýan, we şol bir wagtyň özünde maliýe sektoryň howpsuzlygyny üpjün edýän täze tehnologiýalar we mümkinçilikler üçin iň açyk döwlet - Şweýsariýanyň federal we kantonal häkimiýetleri bolup durýar.

Maýa goýujylar we täze başlangyçlar üçin ajaýyp utgaşma. Biz Şweýsariýada kompaniýaňyzy hasaba almaga uly höwes bilen kömek ederis we mümkin bolan ähli resmileşdirmeler, aýratynlyklar barada maslahat bereris.

Şweýsariýada kompaniýa açmagyň 5 artykmaçlygy:

+Innowasiýalara we başlangyçlara döwlet goldawy 

+Pes girdeji salgydy

+Strategiki geografiki ýerleşiş 

+Innowasiýa merkezi 

+Ösen infrastruktura

+Maliýe durnuklylygy

Biziň bukjalarymyz

Bukjalarymyz her býudjet üçin niýetlenendir.  Aşakda esasy paketleriň beýany görkezilen. Eger ýörite  hyzmatlaryň utgaşmasyny aljak bolsaňyz biziň bilen habarlaşyň, Siziň üçin aýratyn görnüş (wariant) taýýarlarys.
 
Esasy
Başlangyç
Premium
 
Esasy
Başlangyç
Premium
Kompaniýanyň adyny we maksadyny kesgitlemek
+
+
+
Hasaba alyş resminamalaryny taýýarlamak
+
+
+
Ygtyýarly maýa goýumy
+
+
+
Şweýsariýadaky biznes iş meýilnamasy
+
+
+
Poçta ibermek (1 ýylyň içinde)
-
+
+
notarial ýygym
-
+
+
Ýaşaýan ýeriniň 1 ýyllyk salgysy
-
+
+
goşulan baha üçin salgydy hasaba almak (salgyt salynmagy)
-
-
+
Işgärleri hasaba almak
-
-
+
Ýlyllyk salgyt beýannamasyny taýýarlamak
-
-
+
Täjirçilik hasaba alyş tölegi
-
-
+
Işgärler şertnamasy
-
-
+
Satyn almak
-
-
+

Goşmaça

Nominal direktory
5000 CHF/year
Add to order
Nominal paýdarlar ýylda
1500 CHF/year
Add to order
Maliýe işgäri (AML) ýylda
9000 CHF/year
Add to order
Sagatda
170 CHF/hour
Add to order
Resmi ofis salgysy aýda
400 CHF/month
Add to order
bank hasaby açmaga kömek
5000 CHF
Add to order
Goşmaça hyzmatlar bukjalara goşulmaýar.Olary sargyt wagtynda goşup bilersiňiz.
Total: 500 CHF
500
Basic
By filling out this form you accept our privacy policy.
Additionally

QL Strategiýasy Şweýsariýada ygtybarly hyzmatdaşyňyz

Şweýsariýada bir kompaniýa döretmek baradaky kararyňyz kabul edilenden soň, “Kwant Leap Strategy AG” size bu prosesi ugrukdyrsyn we resmileşdirmelere üns beriň.

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.