QL Strategy AG her ýyl Dawosda EmTech maýa goýum konferensiýasyny geçirýär

Şweýsariýanyň kanunlaryna laýyklykda öz-özüni dolandyrýan gurama hökmünde hasaba alynan Quantum Leap Strategy AG maýa goýujylary goramak, pul serişdeleriniň çeşmeleriniň gelip çykyşyny barlamak, olaryň gizlin alynmagyna garşy göreşmek üçin hemme zerur ädimleri ädýär.

EmTech maýa goýum kluby – bu iň täze tehnologiýalary, giň gerimde hususyýetçileri we şeýle- de institusional maýadarlary birleşdirýän geljegi uly başlangyçly Şweýsariýa platformasydyr.  Klub innowasion kompaniýalaryň ösmegine we ulanylýan tehnologiýalaryň işine düşünmeklige itergi berýär. Hemmelere elýeterli bilim, kompaniýalarda amaly mümkinçilikleri görkezmek, iş (biznes) prosesini optimizasiýalaşdyrmak-bu sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşmagy üçin zerurlygyň diňe käbir böleklerdir.

Biz maýadarlary özüne çekmegiň başlangyç döwründe maýa goýujylary açyk başlangyçlar bilen baglanyşdyrýarys, ýöne eýýäm işleýän işewürlik modeli bilen. Hünärmenler hökmünde biz telekeçiligi ösdürmekde kompaniýalaryň kämilleşýändigini görýäris, olaryň mümkinçiliklerini seljerýäris we islendik amala aşyrylmadan ozal çuňňur hukuk we tehnologiki derňewi alyp barýarys. EmTech inwestor klubyna agzalyk kompaniýamyzyň we hyzmatdaşlarymyzyň çeşmelerine girmäge mümkinçilik berýär we kompaniýanyň hakyky ösüşini hem görkezýär.

QL Strategy AG her ýyl Dawosda EmTech maýa goýum konferensiýasyny geçirýär. Bu WEF Dawos hepdeliginde pudagyň öňdebaryjy hünärmenleri tarapyndan "TOP-5" ýaly çäreler teklip edileär.

Başlangyçlar üçin

  • Peýdaly maslahatlar bilen hünär derňewi
  • Hususy we institusional maýadarlaryň giň toparyna girmek
  • Öňdebaryjy hünärmenlerden tälim bermek we maslahat bermek

Näme üçin Şweýsariýa? Innowasiýa we maýa elýeterliligini üpjün edýän, telekeçilige goldaw berýän liberal ýolbaşçyly ýurt.  Şweýsariýa baýlygy bilen tanalýar we köplenç salgyt mekany diýilýär. Uly fondlar, hususy maýadarlar we paýnamalar ýaly dürli aktiw synplaryna maýa goýýan maşgala ofisleri, obligasiýalar, wençura kapitaly ýa-da gozgalmaýan emläkleri bardygy geň däl. Eger klassiki maýa goýumlar baglylykda öwrenilen we düşnükli bolsa, onda iň täze tehnologiýa maýa goýum dünýäsi deňeşdirilende köp maýa goýum geňeşçileri üçin täze ugur bolup galýar.  Biz maýa goýujylara şeýle tehnologiýalara düşünmäge we iň gowy mümkinçiliklere maýa goýmaga, şeýle hem geljegi bar kompaniýalaryň ösmegine kömek edýäris. Şweýsariýanyň federal we kantonal häkimiýetleri bar. Olar iň täze tehnologiýany goldaýar we iş maýadarlary üçin mümkinçilikleri açýar, maliýe pudagynyň howpsuzlygyny üpjün edýär we şonuň bilen bir hatarda goraýar. Bu maýa goýujylar we başlangyçlar üçin ajaýyp kombinasiýa.

Maýa goýujylar üçins

  • Jikme-jik saýlanan başlangyçlar  
  • Çuň hukuk we tehniki derňew  
  • Taslamanyň ýokary derejedäki prezentasiýasy  
  • Jikme-jik saýlanan başlangyçlar  

Klubynyň agzalaryna maýa goýum mümkinçiliklerini hödürlemezden ozal, biz telekeçiligi ösdürmek boýunça hünärmenler hökmünde kompaniýalary esaslandyryjylar bilen hakyky ösüş potensialy we gurluş maglumatlary seljerýäris,

I’m start up I’m investor
By filling out this form you accept our privacy policy.
By filling out this form you accept our privacy policy.

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.