Biznesiň
strategiki ösüşi

Biznesiň
strategiki ösüşi

Biznesiň
strategiki ösüşi

Biz medeniýetler we jemgyýetçilik ylymlaryndaky gözleglere esaslanýan işewür hyzmatdaşlyga akademiki çemeleşmäni ulanýarys. Iň täze tehnologiýalary satmak we tanyşdyryş (prezentasiýa)ugrundaky tejribämiziň esasynda biz özboluşly endikler toplumyna eýe bolýarys. Ýerleşişini şeýle görnüşde gurýarys, ýagny iş ýa-da müşderi segmenti tapawudy ýok- siziň iş pikiriňiz kabul ediler we önümiňiz halanýan bolar.

Giňişleýin derňew
we gözleg

Bu tapgyrlaryň hemmesini bir ýere jemlesek, islenýän netijelere we üstünliklere ýetmek üçin aç-açan uzak we gysga möhletli strategiýany döredip bileris.

Bir kompaniýa bilen işe başlamazdan ozal häzirki proseslere baha bermeli we kompaniýanyň abraýy, şeýle hem bazar ýagdaýyny seljermek.

 

Bu iş öz içine alýar:

Giňişleýin seljerme şulary öz içine alýar:

Dolandyryş we gözegçilik:
 • Dolandyryş
 • Aldaw, para, korrupsiýa, bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we beýleki jenaýatlar.
 • Içerki barlaglar 
 • Töwekgelçilik- dolandyrma
 • Etika
 • Kepillik amallary
 • Gözlegleri dolandyrmak
 • Intellektual eýeçilik hukuklarynyň bozulmagy
Tejribe we üstünlikler:
 • Jemleýji netijeler
 • Işgär resurslary we mümkinçilikler (san, ýazgy) 
 • Gözlegleriň maksatnamalaryny dolandyrylyşy  we infrastrukturasy
 • Gözegçilik we dolandyryş
 • Okuw 
 • Maglumatlary dolandyrmak
 • Openness and Publications transparencyNeşirleriň açyklygy we aç-açanlygy
Maliýe durnuklylygy: 
 • Maliýe hümmetliligi
 • Audit (içerki we daşarky)
 • Gatnaşyk baha-hil
 • IT ulgamlaryny goşmak bilen gözegçilik proseduralarynyň içerki syýasaty 
 • Bank hasaplary 
 • Goşmaça girdeji çeşmeleri

Işiň gidişiniň ilkinji barlagyndan we kompaniýaňyz üçin mümkingadar hyzmatdaşlar kesgitlenenden soň, jikme-jik seljerme işini geçirmeli. Quantum Leap Strategy AG esasy meseleleri aýdyňlaşdyrmak üçin ýörite anketa (sowalnama) işläp düzdi. Bu resminama islendik işewür hyzmatdaşlyk üçin başlangyç nokat hökmünde ulanylyp bilner.

Bu resminama aşakdaky möhüm ugurlary öz içine alýar:
 • Guramanyň kanuny ýagdaýy
 • Dolandyryş we gözegçilik
 • Tejribe we üstünlikler
 • Maliýe durnuklylygy
 • Kömekçi potratçylyk dolandyryşy

Bu proses birneme wagt alyp biler, ýöne ol edilmeli hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmazdan ozal, ýa-da özüne çekiji täze maýa goýumlar tapgyrynyň başynda edilmelidir.

Bazaryň seljermesine we toplumlaýyn barlag işine esaslanyp,biz iş ýeriňiziň gerimini giňeltmäge mümkinçilik berýän çäreleri, möhüm innowasion tehnologiýalary we mümkingadar strategiki hyzmatdaşlygy saýlaýarys. Täze bazarlar köplenç işi täzeçe alyp barmagy talap edýär. Muňa düşünmek we oňa üýtgeşmeler girizmek markanyň tanalmagyny we kompaniýanyň ösüş prosesini çaltlaşdyryp biler.

Her bazaryň özboluşly milli tapawutlary bar, bu bazara girmek üçin strategiýanyň esasyny düzýär. Biz täze sebitdäki milli markerleriň belliklerini deňeşdirmek bilen başlamagy maslahat berýäris. Bu çemeleşmäni ulanyp, biz medeni aýratynlyklary, bir-birige we umumy gymmatlyklara hormat goýmaklygy düzleýäris. Biz medeniýetleriň özüniň alyp barşyny we jemgyýet ylymlaryny gözlegiň we strategiýa gurluşyň esasy hökmünde ulanýarys.

Kompaniýa tarapyndan kesgitlenen çäklere we profiline laýyklykda potensial hyzmatdaşlygyň maksatlaryny seljermek, kesgitlemek we baha bermek. Biz iş meýilnamany işläp düzmekden we taslamany dolandyrmakdan ozalky bu ädimi gutarnykly diýip hasaplaýarys.

Meýilnamalaşdyrmak
we taslama işleri

Biz kompaniýanyň barlagy gutarandan we oňyn netijeler görkezilenden soň, meýilleşdiriş tapgyrynyň we taslamanyň üstünde işläp bileris we öz içine alýar:

Göwrümi we borçlaryň yzygiderli ýerine ýetirilişini we maksatlaryň tertibini kesgitlemek.

 • Işewürlik maksatlaryny, işiň gerimini, gatnaşyklaryň we geňeşçi çekmegiň derejesini, jogapkärçiligi kesgitlemek, KPI 
 • Taslamanyň "ýol kartasyny" döretmek, işleri tabşyrmagyň möhletlerini we formatlaryny kesgitlemek
 • Işleri tabşyrmagyň gerimini we tertibini kesgitlemek
 • Taslama tapgyrlaryny dolandyrmak we ýerine ýetiriş tertibine gözegçilik, netijelerine monitoring we gözegçilik 
 • Organiki däl ösüş strategiýasynyň esasyny düzýän kararlary kabul etmekde we esasy taslamalary durmuşa geçirmekde kömek. 
 • Funksional aragatnaşyk üçin goldaw
 • Esasy wezipeler bilen gyzyklanýan taraplaryň arasynda zerur resminamalary, prezentasiýalary taýýarlamak, ähli gyzyklanýan taraplar bilen dogry aragatnaşyk saklamak.  
 • Birleşmek we siňdirmek.
 • Ösüş nokatlaryny yzarlamak
 • Işewürligi ösdürmegiň mümkinçiliklerini taýýarlamak we yzygiderli seljermek:  iş segmenti we geografiýasy boýunça; organiki däl ösüş üçin mümkinçilikleri kesgitlemek we tertipleşdirmek -  satyn almak, paýlamak / ygtyýarnama şertnamalary, göni  paýlamak kanalynyň mümkinçilikleri
 • Tamamlamak, jemleýji hasabat we netijesini jemlemek baha bermek

Ýokardaky ädimleriň hemmesini birleşdirmek islenýän netijelere ýetmek üçin uzak we gysga möhletli strategiýalar we aç-açanlygy döretmäge mümkinçilik berer.

Innowasiýalar

Tehnologiýalar ulgamynda bilimleri we tejribeleri birleşdirmek we alyş-çalyş etmek, maksatly bazarlarda yzygiderligi bilermenleriň baha bermegini aýratyn segmentler boýunça üpjün etmek, şeýle hem tehnologiýany ösdürmegiň gelejegi.

 • Emeli intellekt we maşyn öwrenmek
 • Blockchain
 • AR/VR
 • Sanly üýtgetme

Ösüş strategiýasy

Kompaniýa tarapyndan telekeçiligi ösdürmegiň haýsy ýoluny saýlandygyna baglylykda, biz belli çäklerde düzülen birnäçe aýratyn çözgütleri hödürleýäris:

Iş alyp barmak barada aýdylanda, gyzyklanýan taraplar elmydama kompaniýanyň häzirki ýagdaýyna we potensialyna seredip we baha berip başarmaýarlar. Şahsy öňdengörüjilik kompaniýanyň daşarky geňeşçiler tarapyndan gözden geçirilmegi üçin esasy sebäplerinden biridir. Bu ugurdaky işi biz aşakdaky ýaly düzýäris:

 • Içerki we daşarky prosesleriň seljermesini goşmak bilen iş derňewi.
 • Bäsdeşlik derňewi 
 • Häzirki we islenýän ýerleşişiň derňewi 
 • Missiýa, gözýetim, esasy gymmatlyklar we işiň strategiki ugurlary
 • Çäreler we maksatlar

Umumy marketing strategiýasynyň bir bölegi hökmünde is ýeriň häzirki we islenilýän ýerleşişini suratlandyrylýan giňişleýin resminama taýýarlanar.  Ol strategik derejede topar we daşarky ýerine ýetirijiler tarapyndan ýerine ýetirilip bilinjek teklipleri öz içine alýar.

1. Ýerleşiş we baha teklibi

Kompaniýanyň görüşi we wezipesi marketing kampaniýasyna doly gabat getirilen. Jemgyýet gymmatlygyny, üýtgeşik teklipleri we marka tanymallygyny ýokarlandyrmak mehanizmlerini kesgitlemek.

2. Maksatly diňleýjini kesgitlemek

Şahsyýeti kesgitlemek we müşderiniň iş ugruny döretmek

3. Daşarky gatnaşyklary dolandyrmak konsepsiýasy

Aragatnaşyk syýasatynyş, möhüm habarlaryň, söwda markasy barada habarlylygyň, daşarky we içerki aragatnaşygyň maksatlarynyň, sözleriň, sözlemleriň gara sanawynyň, jogaplaryň ýazgylarynyň kanuny taýdan dogry jümleleri.

4. Satuw üçin ýazgylar

Şahsy ýygnaklar we gepleşikler, telefon jaňlary, tanyşdyryş we satuw bölümi üçin jogap ýazgylary . Hukuk bölümi bilen bilelikde edilmeli.

5. Ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Prezentasiýalaryň meýilnamalaryna goşmak, makalalarda, habarlarda ýa-da söhbetdeşliklerde we daşarky aragatnaşykda ýerleşdiriljek üçin soraglaryň sanawyny web sahypalarynda ýerleşdirmek.

6. Sanly marketing strategiýasy we SMM

Aragatnaşyk kanallaryny, habarlary, jogapkär toparyň agzalaryny kesgitlemek. Bu bölegiň üstündaki iş özüne giňişleýin strategiýa goşýar. Taktiki  marketingiň özi we mazmun goşmaça şertnama baglaşmaga degişli bolup durýar. Barlag sanawy aşakdakylary öz içine alýar:

 • Amatly gözleg (SEO): SEO sahypada, SEO sahypadan daşarda, tehniki SEO 
 • Mazmun marketingi: blog ýazgylary, elektron kitaplary, infografika 
 • Sosial media marketing: LinkedIn, Orta, Instagram, YouTube, Telegram, Facebook we ş.m.
 • Marketingi awtomatlaşdyrmak: Habarlary elektron poçdadan ugratmak, sosial torlarda habarlary meýilleşdirmek, işiň dowamynda ýolbaşçylary kesgitlemek, kampaniýalary yzarlamak we hasabat düzmek. 
 • Elektron marketing: Bloglara ýazylmak boýunça habarlaryň býulletenleri . Sahypa girýänler üçin elektron hatlar. E-poçta, arzalar we müşderi salamlary.

7. PR strategiýasy we metbugat bilen işlemegiň meýilnamasy

PR KPI deň hasap etme.  Çykyş etmek göz öňünde tutulýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sanawy. Metbugat, gazet-žurnallar, söhbetdeşlikler üçin esasy habarlar. Marketing strategiýasy bilen bilelikde, žurnalistler bilen aragatnaşyk we söhbetdeşlik çäreleriniň meýilleşdirilmegi. Býudjet we ýerine ýetiriş gözegçiligi.

8. Brand (Marka) çärelerini guramak

Marketing ýol kartasynyň aýrylmaz bölegi: brendiň (marka) çäreleriniň tapgyryny döretmek we oňa bolan ynamy ýokarlandyrmak maksady bilen gatnaşmak maslahat berilýän esasy pudak çäreleriniň sanawy. Onlaýn tertipde geçirjek çäreler işiň belli bir böleginde meýilleşdirilip, şeýle-de onlaýn marketing strategiýasynyň we bilim maksatnamasynyň bölümlerine goşulyp bilner.

Haçan-da kompaniýa täze bazarlara çykmagy meýilleşdirse, ýerli aýratynlyklary, ileri tutmalary we medeni tapawutlary hasaba almak gaty möhümdir. Şeýlelikde, medeniýetara aragatnaşyk hünärmenleri bolmak bilen, biz täze bazarlarda ýerleşmek boýunça USP aragatnaşygy tapawutlandyrylan we takyk nokady goşmak bilen kesgitlenen giňişleýin maslahat berýäris.

Bäsdeşleriň derňewi täze başlangyç strategiýasynyň aýrylmaz önüm bölegidir. Belki, eýýäm topar tarapyndan ýerine ýetirilen bolsa, onuň netijelerini marketing strategiýasyny döretmek üçin ulanyp bolar. Ýerleşişi we önümi hödürlemek mümkin boldugyça maksat toparynyň gyzyklanmalaryna dogry gelmelidir. Her maksat topary esasan hem täze bazarlara gireninde aýratyn çemeleşmegi talap edýär. Kompaniýalar medeni tapawutlary hasaba almak we markerleriň milli deň gelmelerini kesgitlenmek bilen aýratyn ýerleşişini döretmelidirler.

Kompaniýany ýerleşdirmekden başga-da, strategiki hyzmatdaşlyk möhüm rol oýnaýar. Olar esasy gymmatlyklary we ynançlary görkezip, ýerine ýetirip we ösüş derejesini we ulalmak mümkinçiligini görkezip bilerler. Dogry hyzmatdaşlyk gatnaşygynyň ösdürilmegi we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň bolmagy marketing çykdajylaryň ep-esli azalmagyna we kompaniýanyň düýpden täze derejä çykmagyna getirer.

 Daşky aragatnaşyk boýunça ýolbaşçylygy ykjam işläp taýýarlamagy ulanyp, dürli maksatly toparlary öz içiňize alyp we özara peýdaly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna başlap bilersiňiz.

 

Aragatnaşyk gollanmasy şulary öz içine alýar:

1. Aragatnaşyk syýasaty

2. Daşarky gatnaşyklar üçin gurallar

3. Brand (markanyň) gymmatlyklaryny resmi we resmi däl beýannamalarda ýaýlyma bermeks

4. Krizis ýagdaýlarynda aragatnaşyk düşünjesini ösdürmek

5. Wizual (görüş arkaly) aragatnaşyk we görkeziş

Quantum Leap Strategy AG Şweýsariýanyň kanunlaryna laýyklykda maýa goýujylary goramak we bikanun gazanylan pul serişdeleriniň gelip çykyşyna garşy göreşmek üçin öz-özüni dolandyrýan gurama hökmünde hasaba alyndy.

 

Quantum Leap Strategy AG giňişleýin toplumlaýyn ekspertiza esasynda taslamalary maliýeleşdirmäge we maýa goýumlaryna elýeterlige, işe (biznese) garaşsyz baha bermäge, şeýle-de, taryhy görkezijilere çuňňur seljermek geçirmek arkaly maksatlaýyn iş (biznes) modeline düşünmeklige kömek edýär. Şeýle hem maksatlaýyn baha bermegi we anyk maliýe modellerini taýýarlamak.

 • Giňişleýin derňew çäreleri we operasion (amaly) hem-de maliýe işlerine garaşsyz syn:
 • Kompaniýa barada umumy maglumat
 • Işiň häzirki maliýe durnuklylygyna we maliýe ýagdaýynyň gelejegine (perspektiwalaryna)  baha bermek
 • Pul serişdeleriniň hereketleriniň gysga we uzak möhletli çeşmelerine derňew
 • Häzirki maliýe modeline we öndürijiligine baha bermek

Maliýe barlagy:

Audit, birleşmek we siňmek, ýok etmek ýa-da üýtgedip gurmak. Maliýe we strategiki durnuklylyga, işewürligi (biznesi) ösdürmek mümkinçiligine baha bermekde, maliýe modellerini ulanmak, şeýle-de, töwekgelçiliklere seljerme we baha bermek.

Marketing
we satuw

Häzirki zaman biznesi üçin iň möhüm kararlaryň biri önümiň nou-hau satuwydyr. Marketing satmakdan başga-da köp zat. Bu giň diňleýjiler bilen gatnaşyklary dolandyrmak, bu ynamy, taryhy we esasan hem şahsy gymmatlyklaryň alyş-çalşygyny ýola goýmak.

Biz her bir maksatly toparlar bilen uzak möhletli gatnaşyklary gurmak üçin marketing çözgütleriniň doly toplumyny hödürleýäris.

Umumy marketing strategiýasy- bu siziň saýlan islendik bazarlaryňyzda iş maksatlaryňyza ýetmek üçin taýýar gollanma.  Umumy marketing strategiýasy – bu elmydama hereket edýän meýilnama. Bu iş markanyň (brendiň) derňewini, maksatly diňleýjileri, bäsdeşleri, satuwyň ssenarileriýasyny we satuw auditini, satuw boýunça üýtgeşik teklipleri işläp taýýarlamaklygy we sazlamagy, bahany optimizasiýalaşdyrmagy, müşderiniň syýahat kartasyny gowulandyrmaklygy, ösüş ýol mümkinçilikleriniň ählisini kesgitlemekligi, marketing (ROMI) maýa goýumlarynyň ykdysady girdejisini ýokarlandyrmak üçin geljekdäki satuwyň jikme-jik ykdysady meýilnamasyny öz içine alýar. Näme etsek hem, biziň esasy maksadymyzyň müşderlerden uzak möhletli gymmatlyklary döretmekdigini, bazarlary we gatnaşyklary guramaklygy ýatdan çykarmaly däldir.

Bu ýerde biz aşakdaky iş maksatlaryna ünsi jemleýäris: markanyň (brendi) tanymanlygy, täze potensial müşderileri çekmek we ş.m. . Biz strategiýa we taktika resminamalarynda beýan edilen marketing amallaryň mazmunyndan başlaýarys. Iň amatly ýerleri saýlaýarys, jikme-jik mazmun meýilnamalaryny döredýäris, habarlary ýazýarys, neşir edýäris we orta atýarys. Bu ýerde esasy wezipe islegleri kanagatlandyrmak we maksatly diňleýjileriň agyryly ýerini ýapmak. Mazmun bu ynamdar diňleýjileriň sanyny artdyrmak üçin ýumşak guraldyr.

Soňra Google Ads we SEO & SEM ýaly traffik öndürmek gurallaryny, organiki däl ösüşni durmuşa geçirýäris. Organiki däl ösüşiň maksady markanyň (brendiň) tanymanlygyny ýokarlandyrmak ýa-da satuwy artdyrmak. Her gün sanly hünärmenler mahabat kampaniýalaryna başlaýarlar, derňew we optimizasiýa edýärler. Bu ýerdäki KPI-ler iş (biznes) maksatlaryna bagly, ýöne häzirki zaman sanly maksatnamalary we marketing bilimleri ulanmak bilen, biz sanly marketingden aljak girdejiňizi çaklap bileris. Häzirki wagtda diňe SEO beýle bir gyzykly däl. Şonuň üçin SEO çemeleşmämiz size doly analitik saýtyny ulanylyşa bermekdir.

Diňe täze müşderiler (buýrujylar) bilen däl, eýsem umumy kabul edilen (LifeTime Value) gymmatlyklar, ýagny öňden işläp ýören müşderiler bilen hem işlemek möhümdir. Biz häzirki we potensial müşderiler bilen satuwy we gatnaşyklary ösdürmek bilen meşgullanýarys. Biz bu ýerde marketingi awtomatizasiýalaşdyrmaklygy ýygy-ýygydan ulanýarys (e-poçta habar býulletenleri, söhbet botlary, awtomatiki kanallar). Bu çuňňur marketing derňewini öz içine alýar we siziň işiňizi ýokary derejä getirýän satuw mazmunynyň köpelmegine, müşderi optimizasiýasyna getirýär.

Käwagt size marketing bölümiňiz gerek bolmasa, şonda marketing meselelerini daşarky hünärmenleriň toparyna tabşyryp bilersiňiz.  Bu autsorsing marketing hünärmeni, şeýle-de autsorsingdäki marketolog topary hem bolup biler. Hünärmen hökmünde biz derňew geçirip, müşderiniň amatlylygyny we satuw girdabyny, öwrülişigi ýokarlandyrmagyň üstünde işlemek bilen Google Advertising, SEO, mazmun marketingi we ş.m. amala aşyryp bileris. Siziň kompaniýaňyz üçin biz topar hökmünde marketingiň tutuş bölümi bolup bileris.

Mümkin bolan taslamalaryň strategiki bukjasyny döretmek, hyzmatdaşlar bilen işlemek, ýerinde satuw bölümi bilen marketingini guramak. Diňe traffigi döretmek ýeterlik däl, satuw prosesiniň özi has möhümdir. Biz maksatlaýyn diňleýjleriň traffigini getirip bileris, ýöne satuw döwründe bir zat ýalňyş bolaýsa, müşderi uzak wagtlap satyn almakdan ýüz öwrüp biler.  Biz siziň satyş bölümiňizi we satuw prosesleriňizi barlaýarys, olary durmuşa geçirmegiň teklipleriniň we öhletleriniň sanawyny düzýäris. Biziň toparymyz siziň satuw bölümiňizi güýçlendirip, täze müşderileri, hyzmatdaşlary, hökümet buýrmalaryny özüne çekip biler.

Bizde Şweýsariýa, Bahreýn, Russiýa we Hindistan we beýleki ýurtlardaky öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalarynyň giň ulgamy bolup, oňa pudak ýolbaşçylary, maýadarlar, hökümet işgärleri we pikir liderleri girýärler.  Biz ýokarky agzalan ýurtlaryň wekilçiligine we täze bazara girmegiňize Size kömek etmekden hoşal bolarys.

Strategiki dolandyryş

Soňky tapgyrlaryň biri dowam edýän işiň potensial mümkinçilikleriň yzygider barlagyna we gözegçiligine kömek bermegi öz içine alýar.

1. Guramalaryň içindäki we aralaryndaky ösüş mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek we ösdürmek meseleleri

2. EMEA çäkleri üçin amaly taslamalar

3. Saýlanan täze bazarlarda taslamanyň durmuşa geçirilmegi

4. Taslamany strategiki dolandyrmak

5. Jogapkär topar bilen degişli maksatlaýyn toparlar bilen bilelikde gepleşikleri we gatnaşyklary dolandyrmak

6. Marketing işlerini dolandyrmak

Maýa goýumlary

1. Dykgatlyk bilen saýlanan başlangyçlar we çuňňur hukuk we tehniki taslama derňewi 

2. Dürli synplaryň aktiwlerini saýlaýan maýadarlaryň giň bazasy 

3. Taslamalaryň ösüşi we ösüşi üçin platforma hökmünde EmTech inwestor kluby 

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.