Töwekgelçiliklere gözegçilik we baha bermek

“Kwant Leap Strategy AG” bu ugurda Şweýsariýanyň maliýe we strategiki dolandyryş maslahat beriş korporasiýasydyr. Biziň ünsümiz ýerleşiş kompaniýalar we akademiki ulanmak arkaly täze bazarlara çykmak, medeniýetara işewür hyzmatdaşlyga we tanyşdyryşa çemeleşme. “Kwant Leap Strategy AG” Şweýsariýanyň kanunlary esasynda maýadarlary goramak, serişdeleriň çeşmelerini barlamak we göreşmek bikanun girdejileriň kanunlaşdyrylmak bilen zerur çäreleri görýän öz-özüni dolandyrýan gurama hökmünde hasaba alyndy. QL Strategy Şweýsariýadaky ştab-kwartirasy bütin dünýäde işleýär.

AML gözegçilik

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna töwekgelçilik baha bermekdir islendik iş üçin we esasanam maliýe pudagynda işleýän kompaniýalar üçin diýseň möhüm proses. Töwekgelçiligi bahalandyrmak boýunça hyzmatlarymyzyň gerimi öz içine alýar:

 • Müşderiniň, önümiň, ýurduň töwekgelçilik derňewi; 
 • Ösýän ýurtlaryň bahalandyrmasy we töwekgelçilik modelleri; 
 • Paýlaýyş kanallaryna baha bermek;
 • Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreşmek üçin kanuny kadalara syn, gözegçilik we töwekgelçiligi azaltmak gurallary; 
 • Bikanun girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreşde töwekgelçilik matrisasyny ösdürmek; 
 • Bikanun girdejileri kanunlaşdyrmakda, töwekgelçilik ulgamlaryny dolandyrmaklygy kämilleşdirmek üçin göreşmek;
 • Bikanun girdejileri ýa-da maliýeleşdirmegi, terrorçylygy goldamagy maksat edinýän kompaniýalary ýüze çykarmak (esasy töwekgelçilik görkezijileri hem diýilýär).

Islendik kompaniýalar üçin maliýe araçy ýa-da ygtyýarlandyrylan maliýe kompaniýalarynyň funksiýalaryny ýerine ýetirýän maliýe işgäri talap edilýär.  Siziň biznes işiňizi goramak we kanuny talaplara laýyklykda goldamak üçin sizi daşarky maliýe işgäri bilen üpjün edip bileris.

Hyzmat her aýyň dowamynda azyndan 12 aý möhletde tölenip bilner.


Müşderilere münmezden ozal, müşderiler üçin töwekgelçilik masştabyny kesgitlemek we kesgitlenen töwekgelçiliklere esaslanyp gutarnykly karar bermek möhümdir.

laýyklyk proseduralary abraýly we maliýe töwekgelçilikleri ýaly kriteriýalary hasaplamagy, şeýle hem kanun tarapyndan kesgitlenen maliýe araçy üçin hökmany kadalaryň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmegi öz içine alýar.

Esasy töwekgelçilik kategoriýalary:

serişdeleriň çeşmesini kesgitlemek, kyn bolan amallar syýasy, maliýe, harby, gatnaşýan adamlar (PAP) hem-de olaryň garyndaşlary we jenaýatçylar we adalatdan gaçýanlar. 

Talaby ýerine ýetirmek içerki maliýe işgäriniň ýa-da daşarky işgäriň jogapkärçiligi bolup biler. 

Quantum Leap Strategy AG  müşderiniň profilini dolandyrmakda kömek edip biler.

Müşderleriň profilini täzelemegiň ýygylygy üýtgäp biler. Bu maliýe araçysynyň barlagynyň düzgünlerini ýerine ýetirmekligine we işleriniň aýratynlyklaryna baglydyr.Kriptowalýuta bilen işleýän kompaniýalar her 6 aýda bir gezek barlanýar, adaty emläk dolandyryş kompaniýalary muny ýylda bir gezek edip bilerler.

Quantum Leap Strategy AG SRO ygtyýarnamalary almak üçin ýüz tutmaga, şeýle hem beýleki maliýe hyzmatlary üçin ygtyýarnama almaklyga arzalar taýýarlamaklyga kömek edip biler.


Şweýsariýada maliýe hyzmatlary üçin ygtyýarnamalar

Şweýsariýada maliýe bazarynyň gözegçisi FINMA bank üpjünçiligine rugsat berýän, finteх, ätiýaçlandyryş, maliýe araçy hyzmatlary (FOREX, dolandyryş aktiwler, fidusiar hyzmatlar we ş.m.) edýän gözegçilik edarasydyr. Bu hyzmatlaryň käbiri, meselem käbir maliýe araçylyk hyzmatlary göni (FINMA-dan) ýa-da gytaklaýyn (SRO-dan) * düzgünleşdirmegi talap edip biler.


Maliýe hyzmatlary ygtyýarnamasy üçin ýüz tutýanlara talaplar.

Maliýe hyzmatlary üçin ygtyýarnama almaklyga ýüz tutýan arza berijilerden aşakdaky maglumatlar talap edilýär:

 • Kompaniýanyň dolandyryş tertibi
 • Maliýe işgäri 
 • Müşderi profilini dolandyrmak 
 • Töwekgelçiligi hasaplamak

Ygtyýarly paýnamalaryň mukdary, kompaniýanyň maýasy, kompaniýanyň ilkinji hasaba alnan senesi, häzirki ýa-da geljek müşderiler barada hem maglumat gerek bolup biler.


Arza üçin resminamalary taýýarlamak

Düzgünleşdiriji gurama kompaniýanyň nähili işlejekdigini bilmelidir. Marketingi we biznesi ösdürmekde meýilleşdirilýän çäreleri, işewürlik modelini, işe almagyň tertibi hem-de ýolbaşçylaryň we işgärleriň maliýe işlerini meýilleşdirmekde hünär derejesini görkezmelidir.


Quantum Leap Strategy AG maglumatlary ýygnamakda we taýýarlamakda size kömek etmekden hoşal bolar:

1. Baş müdir hakda (kanun iň bolmanda bir müdiriň Şweýsariýanyň ýaşaýjysy bolmagyny talap edýär); 

2. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreş baradaky kanunlaryň berjaý edilmegi barada; 

3. Maliýe ygtyýarnamasy üçin ýüz tutmak barada.


Maliýe ygtyýarnamasyny almak üçin çykdajylar arzalary taýýarlamak üçin çykdajylaryndan başga-da, sazlaýjydan we kompaniýalaryň işiniň birinji ýyly üçin tölegleri almaklygy, arza bermegiň tertibini çaltlaşdyrmagy öz içine alýar.

Jemi bahasy 2000 CHF bilen 8000 CHF arasynda bolýar we kompaniýanyň yzygiderli barlaglaryny we (SRO ýa-da auditor bu barlaglar üçin sagatlyk töleg alar).

Arza bermegiň soňky möhleti:

Arza meýilleşdirilýän işiň töwekgelçiliginiň derejesine, işgärleriň sanyna, ýolbaşçylara we ş.m baglylykda takmynan 4-12 hepdäniň dowamynda seredilýär.

Kanuny boýun gaçyrma: Bu maglumatlar kanuny ýa-da maliýe maslahaty bolman, aklawçy bilen müşderiniň arasyndaky gatnaşygy gurmaýar.

Quantum Leap Strategy AG size aşakdaky usullar bilen kömek edip biler:

 • Ygtyýarnama almak üçin arza taýýarlamaklyga  maliýe hyzmatlaryny üpjün etmek
 • SR SRO ýa-da FinTech ygtyýarnamalaryny almak
 • Talaplary ýerine ýetirmek (AML, KYC, içerki kärhana işi, müşderiniň alyp barýan işini (profilini) dolandyrmak, daşarky AML işgäri)

Time slots (please give us 3 date/time options for a call):

By filling out this form you accept our privacy policy.

Contact details:

By filling out this form you accept our privacy policy.